MateBase配置说明

MateBase配置,需要修改环境变量来实现,这里以Win+MySQL为例,具体查看官方文档

1、修改默认端口:

环境变量:

MB_JETTY_PORT=1234

2、修改默认数据库为mysql:

环境变量:

SET MB_DB_TYPE=mysql
SET MB_DB_DBNAME=metabase
SET MB_DB_PORT=3306
SET MB_DB_USER=*****
SET MB_DB_PASS=*****
SET …

1 / 1